Om

Gränsregioner och gränskommittéer

För ytterligare information, besök norden.org.

Arko-samarbetet

ARKO är en samarbetsregion mellan 10 kommuner i Sverige (Värmland) och Norge (Hedmark). Samarbetet har pågått sedan 1967 och är en av de äldsta organisationerna för samarbete över den norsk-svenska gränsen. Namnet lever kvar sen starten på gränssamarbetet av områdets två regioncentra – Arvika och Kongsvinger.  En av de viktigaste faktorerna för tillväxt och utveckling i gränsregionen är en fungerande infrastruktur och ARKO:s huvudinriktning är utveckling och gränsöverskridande samverkan inom infrastruktur/samferdseltransport samt utveckling av IKT/informationsteknik. www.arkoregionen.org

Kvarkenrådet

Kvarkenrådet är ett nordiskt gränsregionalt samarbetsforum för de österbottniska landskapen i Finland samt Västerbotten och Örnsköldsvik i Sverige som bildar Kvarkenregionen. Den smalaste delen av Bottniska viken kallas Kvarken. Avståndet från kust till kust är drygt 80 km och mellan de yttersta öarna endast ca 25 km. Kvarken skiljer Bottenviken i norr från Bottenhavet söderöver och bildar en grund undervattenströskel i Bottniska viken. Kvarkenrådets basverksamhet är att främja gränsregionalt samarbete, sänka språkbarriärer och projektverksamhet. www.kvarken.org

Mittnordenkommittén

Mittnordenkommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst. Mittnordenkommittén samarbetar med avsikt att främja hållbar utveckling och tillväxt i Mittnorden baserad på historisk och kulturell samhörighet och ett gemensamt regionalt utvecklingsintresse. www.mittnorden.net

Nordkalottrådet

Nordkalottrådet omfattar Nordland, Troms och Finnmark fylken i Norge, Lappland i Finland och Norrbottens län i Sverige. Nordkalottrådet består av representanter från näringslivet och från de regionalpolitiska ansvariga myndigheterna i de ovan nämnda regionerna. Rådet är ett gränsregionalt partnerskap mellan myndigheter och näringslivet. www.nordkalottradet.nu

Svinesundskommittén

Samarbetet Østfold-Bohuslän/Dalsland inleddes 1980 då Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland bildades. Verksamheten har från och med januari 2014 i sin helhet övertagits av en ideell förening Svinesundskommittén. Idag består Svinesundskommittén av 22 svenska och norska kommuner samt Østfold fylkeskommune och Västra Götalands-regionen.

Vårt uppdrag är att stärka utvecklingen i regionen genom att få bort gränshinder och skapa möjligheter för affärer, jobb och ännu mera utbyte mellan länderna. Det vill säga ge rätt förutsättning för en livskraftig region. www.svinesundskommitten.com

Greater Copenhagen and Skåne Committee

Öresundskomiteen är det politiska samarbetet mellan Skåne och Själland sedan 1993. Kommittén är en politisk intresseorganisation som stärker samarbetet över Sundet och tar hand om Öresundsregionens intressen i förhållande till de två regeringarna, Riksdagen, Folketinget samt EU i Bryssel. Öresundskomiteen sätter politisk fokus på arbetsmarknad och gränshinder, infrastruktur och kultur och folkligt engagemang. Öresundskomiteens 12 medlemsorganisationer utser själva vilka politiker som ska vara ordinarie representanter och suppleanter i kommittén. www.greatercph.se

Tornedalsrådet

Tornedalsrådet är en samarbetsorganisation för tornedalskommunerna i Finland och Sverige, samt de kommuner i Norge, vilka gränsar till Tornedalen. Målet är att främja samarbete och samverkan mellan alla som bor och verkar i Tornedalen, både inbördes och internationellt och samtidigt utveckla Tornedalen och bevaka tornedalingarnas intressen. www.tornedalen.org

Bothnian Arc

Bottenviksbågen är en kustzon runt Bottenviken i den nordligaste delen av Östersjön. Bottenviksbågen har ett strategiskt läge i skärningspunkten mellan Östersjöområdet och Barentsregionen. Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna tjänster inom områden som samhällsplanering, näringslivsutveckling, miljö och kultur, forskning och utbildning och marknadsföring. kommunikationsmässigt som socialt, kulturellt och ekonomiskt. www.bothnianarc.net

Hedmark-Dalarna

Hedmark -Dalarna samarbetet -Gränskommitté är ett gemensamt gränsöverskridande samarbetsorgan för regionala myndigheter/utvecklingsaktörer och kommuner i Hedmark och Dalarna. Samarbetet bygger på ett samarbetsnätverk mellan de regionala myndigheterna och kommunerna. Organisationerna genomför ett nära samarbete inom prioriterade områden för att främja regional utveckling och tillväxt i regionen. www.hedmarkdalarna.com

MidtSkandia

MittSkandia arbetar för att främja gränsregionalt samarbete mellan Helgeland i Norge och Västerbotten i Sverige. MidtSkandias huvudprioriteringar är gemensam kommunikationsutveckling, gemensam kompetensutveckling och gränsregionalt näringssamarbete. www.midtskandia.org

Grensekomiteen Värmland-Østfold

Grensekomiteen Värmland-Østfold generella uppgift är att främja och aktivt medverka för ett samarbete över gränsen med särskild vikt på infrastruktur, information och undanröjande av gränsbarriärer. I tillägg är samarbete inom hälsosektorn, näringsliv och kompetensutveckling prioriterade områden. Kommittén vill utveckla samarbetet i regionen genom att involvera svenska och norska nationella, regionala och lokala myndigheter. www.varmost.net

Nordiska Atlantsamarbetet (NORA)

NORA är en gränsregional kommitté inom Nordiska ministerrådets regionalpolitiska samarbetsprogram, som fungerar som ett mellanstatligt samarbete. Den nordiska förankringen och den projektorienterade arbetsformen ger NORA en god grund för att verkställa transnationellt samarbete baserat på nordiska mål och värden. NORA-regionen omfattar Färöarna, Grönland, Island och Kustnorge (de nio kustfylkena i Norge, från Finnmark i norr till Rogaland i söder). www.nora.fo

Uppdaterad:Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.