Bilaterala gränshinder mellan Sverige och Norge

Aktuella gränshinder
(grönt = löst, gult = vilande, rött = pågående)

1Handläggningstider för gränsarbetare hos olika myndigheter i Sverige och Norge

Status maj 2019 är att handläggningstiderna för gränsarbetare varierar stort. Myndigheterna bör i möjligaste mån eftersträva att de internationella handläggningstiderna är jämförbara med de nationella. I vissa fall kan det finnas behov av mera information från bosättningslandet vilket kan innebära längre handläggningstider. NAV ser att när det europeiska digitala system kommer igång hösten 2019 kommer detta att medföra att handläggningstiderna förkortas.

2Överhoppningsbar tid för svenskboende gränspendlare vid sjukskrivning eller föräldraledighet.

Gränshindret är löst
Denna regel är idag ändrad och sjukskriven och föräldraledighet gränspendlare kan tillgodoräkna sig tid innan ledigheten eller sjukskrivningen.

3Arbetslös svenskboende gränspendlare kan ej få svensk arbetslöshetsersättning vid deltidsarbetslöshet såvida inte den utländska arbetsgivaren betalar svensk arbetsgivaravgift.

Frågan är under utredning av annan nordisk aktör
Det är EU-förordningen som reglerar detta och avsikten är att skydda den enskilde individen från att hamna mellan två socialförsäkringssystem. Detta kan dock bidra till mindre flyt över gränsen.

4Ingen ersättning för utlandsboende vid arbete i konkursdrabbat företag i Norge.

Gränshindret är löst

5Rehabilitering i boendelandet vid långtidssjukskrivning.

Gränshindret är löst
Långtidssjukskriven arbetspendlare var tidigare tvungen att genomföra sin rehabiliterings i arbetslandet. Ett avtal mellan länderna som reglerar samarbetet har saknats men finns nu sedan ett antal år tillbaka. Dessutom så har även försäkringsfrågan för en svenskboende med ersättning från Norge lösts.

6Olika pensionsåldrar i Sverige och Norge

Gränshindret är löst
Pensionåldern i Norge är 67 år och i Sverige 65 år. I den nya norska pensionsreformen ges större möjlighet till att ta ut förttida uttag av ålderspension.

7Bristen på information

Gränshindret är löst
Genom ett unikt samarbete mellan 22 st myndigheter och organisationer samt ett nätverk av experter från dessa kan personer, företag och organisationer från Norge och Sverige få generell och samordnad information av Grensetjänsten.

8Permitterad tid ej a-kassegrundande

Boende i Sverige och som varit permitterade från norsk arbetsgivare kan ej tillgodoräkna sig permitterad tid som grundande för svensk arbetslöshetsersättning. Fr o m 1 januari 2019 kommer Norge att tillämpa max 26 veckors permitteringstid vilket innebär att vi kan anse detta hinder som löst mellan Sverige och Norge. Problematiken kvarstår dock mellan Finland och Sverige.

9A-kassetillhörighet för norskboende vid arbete i Sverige

Gränshindret är löst
Den som blir arbetslös efter arbete i Sverige som norskboende behöver ej ha varit medlem i en svensk arbetslöshetskassa för att kunna överföra arbetsperioder via U1 för prövning av norsk ersättning.

10Retroaktiv överföring av skatt till boendelandet

Gränshindret är löst
Svenskboende som har, eller har haft, ett anställningsförhållande i Norge och blir långtidssjuk (1 år), kan bli överförd och beskattad i Sverige, retroaktivt. Följden kan bli en oväntad och stor skatteskuld till Sverige. I och med att ändring har skett i nordiska skatteavtalet 2009-01-01 så anses detta gränshinder undanröjt.

11Arbete i boendelandet innan återinträde i svensk A-kassa

Gränshindret är löst
Om en person exempelvis har arbetat i Norge som äkta/oäkta gränsarbetare och därefter får ett kortare arbete i Sverige kan hen beviljas inträde oavsett hur länge arbetet varar. Inträdet beviljas från början av den månaden inträdesansökan inkommer till a-kassan.

12Olika medicinsk bedömning mellan Sverige och Norge

Gränshindret är vilande
Bedömningen när det gäller medicinskt underlag skiljer sig mycket mellan länderna. Man kan tex bli bedömd arbetsoförmögen i Norge och bedömd att ha restarbetsförmåga i Sverige eller tvärs om.

13Gränspendlare som blir arbetslös under sjukperiod får ej ersättning

Gränshindret är löst
Gränspendlare som blir arbetslös under sjukperiod (sjukskriven) och blir delvis friskskriven får inte ersättning från a-kassan eller NAV för den procent hen är frisk. Sedan 2013-01-31 gäller följande: En person som blir delvis friskskriven under en sjukskrivningsperiod ska anses tillhöra det lands social- och arbetslöshetsförsäkring där hen betraktas som anställd.

14Om man har gränsöverskridande aktiviteter, exempelvis gränspendlar, flyttar eller driver företag kommer man i kontakt med en uppsjö av blanketter/ansökningar

Gränshindret är löst
På Grensetjänstens hemsida kan man som gränspendlare hämta hem en del av de formulär som hen är i behov av. För de blanketter som inte finns på hemsidan kan man höra av sig till Grensetjänsten för att få information.

15Personer som har arbetat i Norge och återvänder till Sverige får inte ha något ”glapp” i socialförsäkringen

Gränshindret är löst
Efter avslutat arbete inom EU/EES måste arbetstagaren se till att inte få något ”glapp” mellan socialförsäkringssystemen i arbetslandet och Sverige. Det finns en Kammarrättsdom som innebär att Försäkringskassan i stort sett kommer att följa a-kassans regler för återinträde.

16Nordiska skatteavtalet

En gränsgångare ska själv sköta sina skatteinbetalningar på lämnade uppgifter till Skatteverket. Vid en ojämn inkomst blir det synnerligen komplicerat att veta hur mycket skatt man ska betala in. Enligt det nordiska skatteavtalet måste en gränsarbetare i vissa fall (inte enbart gränsgångare) deklarera i två länder. Detta berör alla som får någon ersättning från socialförsäkringen. Mer byråkrati, nytt skattekort ska sökas, preliminär självdeklaration mm. En utredning gjordes av Nordiska Ministerrådet 2017 där Grensetjänsten var delaktiga men de nordiska finansministrarna valde att inte göra en förändring av det nordiska skatteavtalet i dagsläget. Under 2018 har Øresundsinstituttet på uppdrag av Grensetjänsten tillsammans med övriga nordiska regionala informationstjänster genomfört en analys av upplevda konsekvenser av det nordiska skatteavtalet. Denna analys kan nu användas som ett underlag vid en eventuell översyn av avtalet. Fram till dess ligger hindret kvar som olöst.

17Beräkning av sjukersättning efter arbete i ett annat EU/EES-land

Frågan är under utredning av annan nordisk aktör
Detta gränshinder berör enbart svenska regler. Det kan inte vara lagstiftarens avsikt att berörda personer kan drabbas på felaktigt sätt.

18Arbetslöshetserättning i Sverige efter AAP-period (Arbeids- og avklaringspenger) i Norge

Detta hinder har varit på agendan sedan april 2005. Problemet är att AAP-perioden ej kommer med som socialförsäkrad tid på blankett U1. Lösningsförslag har lämnats både till svenska och norska myndigheter och departement. Norge och Sveriges organisationer är ense om att AAP-period ej ska redovisas på attest U1 och att det är hänsiktsmässigt att ge denna information i ett följebrev. Gränshindret anses löst av det nordiska Gränshinderrådet. Förutsättningen för att det är löst är att följebrevet godkänns som underlag där det framgår att AAP-perioden är en period där socialförsäkringsavgift har erlagts i Norge. I dagsläget finns ingen formell lösning varför Grenserådet väljer att avsluta arbetet med hindret. Information finns på Grensetjänstens hemsida med förklaring och konsekvensbeskrivning. Hindret avskrivs.

19Skyddsregeln vid beräkning av arbetslöshetsersättning gäller ej efter utlandsarbete.

Gränshindret är löst
Regelverket hade ingen skyddsregel för prövning av rätten till ny arbetslöshetsersättning för en person efter arbete inom EU/EES och som återvände till Sverige efter avslutat arbete. En Kammarrättsdom som vann laga kraft juni 2010 gör att gränshindret nu är löst. Domen gäller §23 AFL.

20Inträde/medlemskap i svensk arbetslöshetskassa vid 64 års ålder.

Gränshindret är löst
En arbetssökande gränsarbetare kan med dagens regelverk endast få ett grundbelopp, ej medlemskap. A-kassornas Samorganisation har skickat en skrivelse till Arbetsmarknadsdepartementet för att påvisa hindret. Grensetjänsten har tagit upp frågan med Arbetsmarknadsdepartementet och fått till svar 2011-03 att en översyn ska ske. Hindret finns med i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen 2011-11. Frågan finns även med i Nordiska ämbetsmannakommitteéns utredning. Grensetjänsten har uppvaktat Arbetsmarknadsdepartementet senast 2015-01 för att få till stånd en lösning. Hindret är löst efter en dom i Kammarrätten som vunnit laga kraft våren 2015. Förvaltningsrätten konstaterar i EU-fördraget att ett land inte kan sätta stopp för någon då vi har fri rörlighet inom EU/EES.

21Ansökan om skattekort i Norge.

Gränshindret är löst
Svårigheter för arbetstagare att införskaffa norskt D-nummer vid arbete mot tex. oljeanläggningar. Fr om 2012 har det gjorts förändringar som underlättar för personer med personnummer/D-nummer som ID-kontrollerats. För personer som ej har D-nummer sedan tidigare gäller fr o m 1 februari 2012 att endast vissa skattekontor handlägger detta och detta kan medföra länga resor för att ansöka om skattekort. Gränshindret anses som löst men Grensetjänsten jobbar med en förenkling kring ID-kontrollsfrågan. Exempelvis godkännande av elektroniskt personbevis.

22Folkbokföring

Gränshindret är löst.
Den 10 februari 2012 kom beskedet från norska Finansdepartementet att nya regler införs för pendlare från EU/EES-länder till Norge. Det ställs dock samma krav som intern nationell pendling. Ändring har satts i kraft av Skatteetaten.

23Dagpenger vid permittering – oäkta gränsarbetare

Gränshindret är löst
Ny tillämpning av regelverk för oäkta gränsarbetare vid permittering i Norge gjorde frågan till ett gränshinder från 1 november 2011. Efter påtryckning från Grensetjänsten återgick NAV 8 december 2011 till att tillämpa regelverket som tidigare.

24Återkomst till svensk sjukpenninggrundande inkomst för den som är utförsäkrad ur svensk arbetslöshetsförsäkring

Gränshindret är löst
Den person som befann sig i Jobb- och Aktivitetsgarantin hos Arbetsförmedlingen och som började jobba i Norge kunde riskera att mista sin rätt till sjukpenninggrundande inkomst hos Försäkringskassan om arbetet i Norge var kortare än 6 månader (ny ersättningsperiod från arbetslöshetsförsäkringen). Ny tillämpling av reglerna hos Försäkringskassan gör att det räcker att vara omgående vara arbetssökande på Arbetsförmedlingen efter jobbet i Norge eller påbörja en anställning i Sverige.

25Dubbel arbetslöshetförsäkring

Den person som befinner sig i Jobb- och utvecklingsgarantin hos Arbetsförmedlingen och som börjar jobba i Norge bör stå kvar som medlem i sin svenska a-kassa tills dess att man har kvalificerat sig till en ny ersättningsperiod. Det pågår en utredning om att använda 5-årsregeln i nordiska konventionen vilket skulle innebära att även en gränsarbetare kan åberopa denna regel vid inträde. Gränshindret anses löst efter ändring i föreskrifterna IAFFS 2015:1. Tack vare förändringen kan en person få inträde i A-kassan och möjlighet att återgå i tidigare åtgärd med samma belopp på utbildningsbidraget även om en ny upptjänad arbetslöshetsersättningsperiod inte uppnåtts.

26”Felaktigt” inträde i svensk arbetslöshetskassa efter arbete i annat EU/EES-land

En person som söker medlemskap i en arbetslöshetskassa som inte motsvarar den yrkesgrupp man tillhört under utlandsarbetet kan få avslag på sin medlemsansökan med hänvisning till ”rätt” arbetslöshetskassa. Detta får till följd att personens inträdesansökan till ”rätt” arbetslöshetskassa inte gäller från datumet vid första ansökan vilket i sin tur medför att denna person riskerar att få lägre arbetslöshetsersättning. Grensetjänsten har tillsammans med Öresundskomiteen diskuterat problemet med Arbetsmarknadsdepartementet. Hindret är även prioriterat av Gränshinderrådet sedan 2014. Status november 2018; Det nordiska Gränshinderrådet anser hindret som löst tack vare läkningsregel mm. Grensetjänsten väljer därför att avskriva detta hinder.

27Utlandsregistrerat fordon vid arbetspendling till och från Norge

Problem uppstår när en person är mer tid i Norge än i sitt boendeland under ett år. Andra regler gäller när det är fråga om make/maka samt minderåriga barn boende på samma adress. Förslag finns att denna regel borde följa folkbokföringsregelverket i Norge. Det är klarlagt att berört departement inte har för avsikt att ändra regelverket. Gränshindret avskrivs. Detta medför vikten av att informationen kring regelverket är tydligt och synligt.

28Utbetalning av tjänstepension till gränsarbetare

Grensetjänsten har identifierat ett flertal tillfällen där gränsarbetare ej fått information om summan av upptjänad tjänstepension i Sverige. Pensionsbolaget har endast namn och svensk personnummer/samordningsnummer men inte adress till berörd person. Konsekvensen är att personen missar att få sin svenska tjänstepension utbetalad. Status maj 2018; Ett samarbete mellan Skatteverket och ett försäkringsbolag har pågått för att hitta personer med "adress okänd" i systemet. Trots denna insats så identifieras fortfarande personer som drabbas av detta problem. Detta hinder kan även beröra andra nordiska och övriga europeiska länder. Grenserådet tog därför beslutet att detta hinder ska lyftas politiskt i Norden. Ansvaret anses dock ligga på den person som tjänat in sin pension. Informationstjänsterna ska eventuellt tillsamman med Nordiska ministerrådet göra en studie för att belysa problematiken.

29Moms på anläggningsmaskiner till Norge för oregistrerade företag (första uppdraget)

Ett företag inom entreprenörsbranschen som ej varit momsregistrerat i Norge tidigare måste erlägga moms på arbetsmaskinens värde vid införseltillfället. Grensetjänsten påvisade problemet för Skatteetaten som fann en praktisk lösning efter att fyra enheter tittat på hindret. Lösningen är förberedelse, företaget registrerar organisationsnummer och därefter registrering i MVA-registret om man kan påvisa en omsättning som överstiger 50.000 NOK inom en treveckorsperiod. Gränshindret anses som löst.

30Underhållsbidrag till barn i ett nordiskt perspektiv

Det är den sk Luganokonventionen som reglerar bidragsdelen och det finns även överenskommelser som skrevs 1962 i den nordiska konventionen. Man kan lagsöka en person bosatt i ett annat land under sitt eget lands lagar/regler. I ex.vis Norge har man fasta satser vad ett barn kostar och detta ska fördelas mellan föräldrarna. Man tittar på vad den bidragsskyldige har för möjligheter att betala etc. Går efter fasta satser och inte faktiska kostnader. Tar hänsyn till olika länders nivåer enligt OECD. De nordiska länderna har olika traditioner som gör att den bidragsskyldige kan åläggas att betala för vad i det egna boendelandet inte ses som en tradition, ex.vis konfirmation. Status maj 2018; Grensetjänsten har för avsikt att tillsammans med övriga informationstjänster i Norden göra en utredning för att belysa problematiken och analysera regelverket.

31SGI, Sjukpenninggrundande inkomst för gränsarbetare

På en gränsarbetare som återvänder till Sverige efter arbete inom EU/EES finns ett krav att anmäla sig hos svensk arbetsförmedling och stå till svenska arbetsmarknadens förfogande inom en vecka efter avslutat arbete. Detta för att få räkna med den utländska socialförsäkringsperioden för SGI hos Försäkringskassan. Besked har kommit från Försäkringskassan att samma regler gäller för en "internationell" arbetstagare som för en "nationell" arbetstagare. I dagsläget inget hinder utan viktigt med information.

32Småföretag, försäljning över landgränsen

Gränsmöjligheter har jobbat med dessa hinder som upplevs som orättvisa gentemot andra branscher och större företag.
Tullen ser inget hinder. Företagarna som måste ta sig till närmsta bemannade tullstation för att deklarera sina varor får stora kostnader i samband med deklarationer och långa resor anser att det är orättvist.
Enligt uppgift så är frågan diarieförd och Tullverket menar att det handlar om en deklarationsplikt mellan länderna. Man behöver få fram ett enklare och bättre gränspassage-system.
Status maj 2019: Förslag kom upp på att det ska dras en vända till och en skrivelse ska skickas till både Tull och Toll.

33Kö vid tullstationer

Detta hinder har rapporterats många gånger tidigare. Påverkar näringslivet och kostar mycket pengar. Svinesundskommittén har tagit fram en skrivelse för att belysa detta problem och spegla upplevelsen om hur näringslivet ser på saken.
Under resans gång har det ändå gjorts väldigt mycket, man har pratat med norska tollen, utökat parkeringsplatser samt anlitat vaktbolag på norska sidan. Som det är i dag är vi väldigt beroende av lastbilstrafiken och den ökar och med den ökar även miljöproblemen. Görs inget nu kommer det att bli ett accelererande problem. Utredningen är framtagen i projekt Gränsmöjligheter och status maj 2019 är att Svinesundskommittén fortsätter arbetet med detta hinder.

34E-legitimation

Ett exempel på detta är utmaningar kring e-legitimation gentemot NAV vid ansökan om ersättningar.
Problemet grundar sig i att en del banker i Norge inte tillåter gränsarbetare med D-nummer att få tillgång till Bank-ID med säkerhetsnivå 4. Konsekvensen för de gränsarbetare som inte har denna säkerhetsnivå måste vara helt manuella gentemot NAV. Ex.vis måste man skicka in ansökan om dagpenger vid permittering i papperform samt anmäla sig som arbetssökande hos NAV via telefon där man i dagsläget inte kommer fram eller måste sitta i telefonkö i många timmar. Ett annat exempel gäller mobilt BankID i Sverige. En gränsarbetare med enbart samordningsnummer kan inte få ta del av denna digitala lösning. Det är av största vikt att det arbete som pågår i Norden och inom EU/EES att det ska fungera med en personlig e-legitimation i hela området 2023 genomförs.Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.