Skatteplikt för personal i Norge eller Sverige?

Om ni driver verksamheten i Norge från ett fast driftställe, infinner sig skatteplikt i Norge. Har ni anställda i er verksamhet bör ni då också registrera er som arbetsgivare i Norge, för att sköta rapportering och skatteinbetalning där.

I vilket land personalens inkomst ska beskattas styrs i första hand av i vilket land arbetet utförs. Kontakta Skatteverket och Skatteetaten för att få bästa möjliga information angående er personals beskattningsland.

De svenskar som jobbar åt en arbetsgivare i Norge med fast driftställe eller säte där, och som inte är gränsgångare, skattar på sin inkomst till Norge från första dagen.

Huvudregel – skatt i arbetslandet (från Nordisk eTax)

Om arbetstagaren bor i Sverige och arbetar i Norge, ska personen betala skatt på inkomsten i Norge om:

  • den är anställd av en norsk arbetsgivare, eller
  • den tillbringar mer än 183 dagar i Norge under en 12-månadersperiod, eller
  • den är anställd av en utländsk arbetsgivare med fast verksamhetsställe i Norge eller om
  • det handlar om uthyrning av arbetskraft.

Sociala avgifter för anställda i Norge

Sociala avgifter regleras efter andra regler än inkomstskatten. Det kan vara så att en anställd ska betala inkomstskatt till Norge men sociala avgifter till Sverige. Prata med Försäkringskassan.

Socialförsäkring avses i de flesta länder rätt till social trygghet i form av sjukpenning, arbetslöshetsersättning, pension, sjukvård, föräldrapenning, barnbidrag med mera. Exakt vilka förmåner som ingår, storleken på dem och hur de finansieras varierar från land till land.

Den som är bosatt i Norden omfattas normalt av socialförsäkringen i det medlemsland där arbetet utförs, oavsett var den anställde är bosatt. Detta innebär att den som arbetar i Norge, enligt huvudregeln, omfattas av det norska socialförsäkringssystemet och när den personen arbetar i Sverige, omfattas den av det svenska.

Prata med den anställde om han eller hon arbetar i två länder. Försäkringskassan ska i det fallet göra en bedömning av socialförsäkringstillhörighet.

Skyldighet att anmäla anställningar till Arbetsgivar- och arbetstagarregistret (”Aa-registeret”)

Anställningar som planerar att vara i minst sju dagar och med minst fyra arbetstimmar per vecka, ska anmälas till NAV Aa-registeret.

Läs på NAV Aa-registeret och A-meldingenSammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.