Föräldraledigt: när enbart mamman har rätt till föräldraledighet i Norge

Information till dig som är svenskboende mamma och har rätt till föräldrapengar via socialförsäkring i Norge. Du kan få föräldrapengar när du har varit yrkesaktiv och har haft pensionsgivande inkomst i minst 6 månader av de 10 sista, innan föräldraledigheten tar sin början.

Läs om alla krav för föräldrapenning på NAV:s hemsida.

Du kan få föräldrapengar när du har varit yrkesaktiv och har haft pensionsgivande inkomst i minst 6 månader av de 10 sista, innan föräldraledigheten tar sin början. Du kan också sammanräkna socialförsäkrad tid från ett annat EU-/EES-land.

Följande är likställt med arbete:

 • Sjukpenning
 • Havandeskapspenning
 • Vård av sjukt barn
 • ”Pleie- och opplæringspenger”
 • ”Dagpenger” under arbetslöshet
 • ”Arbeids- og avklaringspenger” (AAP)

Välj mellan 100% eller 80%

Du kan välja om du vill ta ut 100% eller 80% av din lön. Valet gäller för hela perioden. En vecka utgör 5 utbetalningsdagar. Ingen utbetalning för lördagar och söndagar.
Är barnet fött efter 1 juli 2013 så är uttaget 49 veckor med 100% eller 59 veckor med 80%.
Läs mer på NAV:s hemsida

Mamman kan få ut ”fedrekvoten”

Om enbart du som mamma är socialförsäkrad i Norge så kan du även få ut ”fedrekvoten” som är på 15 veckor. I vanliga fall måste pappan ta ut dem. De 15 veckorna ingår i de 49 eller respektive 59 veckorna.

Du skriver då på ansökan att du även vill ta ut de veckorna och att pappan arbetar och är socialförsäkrad i Sverige. Skicka även med ett intyg som styrker att pappan arbetar.

Att ansöka om föräldrapengar eller ”fedrekvote”:

Man kan ansöka om föräldrapenger eller fedrekvote båd skriftiligt och digitalt. För att man ska kunna göra detta digitalt krävs att man har någon form av e-legitimation i Norge. Ansök här.

Du ska även skicka med kopior på:

 • de tre sista lönebeskeden,
 • moderskapsintyg som är skrivet efter vecka 26.
 • När barnet är fött ska det även skickas in ett personbevis på barnet där det framgår vilken som är mamman och vilken som är pappan.

Ansökan ska skickas till:

NAV skanning
Postboks 1400 Sentrum
0109  OSLO
Norge/Norway

Vid frågor, kontakta NAV Internasjonalt: +47-21 07 37 00

Det går även att använda NAV:s blankettvägledare.

När du valt blankett på NAV:s hemsida kommer blankettvägledaren upp. Där ska du kryssa i vilka bilagor du kommer att skicka med. Glöm inte första sidan till din ansökan.

Arbetsgivaren ska fylla i intäktsupplysning

För att NAV ska räkna ut vilken ersättning du ska ha behöver arbetsgivaren skicka in ”Inntektsopplysninger” digitalt.

Föräldraledigheten kan flyttas fram:

 • På grund av semester
 • Om du är sjuk, om du helt eller delvis är i behov av hjälp för att kunna sköta om barnet
 • Om du eller barnet är inlagt på sjukhus
 • Om du är i arbete på heltid

Vill du flytta fram din period eller arbeta deltid samtidigt med föräldraledighet används samma . Du kan ta ut föräldraledighet fram till barnet fyller 3 år. Läs mer om Utsettelse och gradert uttag på NAV:s hemsida.

Skatteregler

De nordiska skattereglerna reglerar beskattning av socialförsäkringsförmåner. Föräldrapenning från NAV ska därför tas upp som inkomst i Sverige och eventuellt beskattas av Skatteverket.
Läs mer på NordiskeTax

Avräkning mot Försäkringskassan i Sverige

Efter föräldraledigheten är slut kommer Försäkringskassan i Sverige att kräva in ett intyg från NAV där det framkommer hur många veckor som är uttagna i Norge. Tar du ut hel föräldrapenning från NAV så görs avräkning med 7 dagar/vecka, oavsett 80% eller 100% ersättning. Vid reducerat uttag av ersättning hos NAV används en avräkningsmodell hos Försäkringskassan. Försäkringskassan gör avräkning av de 480 dagar som barnet har rätt till i Sverige.

Föräldrapenning  från Sverige för förälder i ett annat medlemsland

Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) dom 6869-17 från 6 februari 2019 har inneburit att föräldrapenningen anses vara en familjeförmån. Det påverkar familjer som ansöker om föräldrapenning och är i gränsöverskridande situationer med andra medlemsländer, dvs. medlemmar i EU, EES eller att det andra landet är Schweiz. Läs mer

Detta innebär att:

 • Familjemedlemmen ska i första hand ansöka om föräldrapenning i det medlemsland där föräldern själv är försäkrad.
 • Om rätten till föräldrapenning inte finns eller om alla dagar är uttagna i det andra landet kan familjemedlemmen ansöka om ersättning i Sverige via den andra förälderns socialförsäkring.
 • Familjemedlemmen kan inte få föräldrapenning för samma barn och tid som den andra föräldern.
 • Familjemedlemmen kan ha rätt till föräldrapenning enligt sin utländska inkomst om villkor för det är uppfyllt.
 • Familjemedlemmen behöver inte vara bosatt i Sverige utan kan bo i Norge. Även barnet kan vara bosatt i Norge.


Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

 • Arbetsförmedlingen
 • Skatteverket
 • Försäkringskassan
 • nav
 • Nordiska ministerrådet
 • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.