Bilaterale grensehindre mellom Sverige og Norge

Hindringer i forhold til grensearbeid

Bilaterala gränshinder mellan Norge och Sverige
1 Handläggning av U1 samt permitteringsärenden Vid komplett ansökan om U1 handläggningstiden ca 5 v. När det gäller dagpenger vid permittering är handläggningstiden även där ca 5 v. Permitteringsärendet har då inkommit till NAV EØS Dagpenger från NAV lokalkontor där ansökan har lämnats in. Status januari 2015 är att dessa ovanstående handläggningstider är i balans.
2 Överhoppningsbar tid för svenskboende gränspendlare vid sjukskrivning eller föräldraledighet. Gränshindret är löst.
Denna regel är idag ändrad och sjukskriven och föräldraledighet gränspendlare kan tillgodoräkna sig tid innan ledigheten eller sjukskrivningen.
3 Arbetslös svenskboende gränspendlare kan ej få svensk arbetslöshetsersättning vid deltidsarbetslöshet såvida inte den utländska arbetsgivaren betalar svensk arbetsgivaravgift. Frågan är under utredning av annan nordisk aktör. Det är EU-förordnigen som reglerar detta och avsikten är att skydda den enskilde individen från att hamna mellan två socialförsäkringssystem. Detta kan dock bidra till mindre flyt över gränsen.
4 Ingen ersättning för utlandsboende vid arbete i konkursdrabbat företag i Norge. Gränshindret är löst
5 Rehabilitering i boendelandet vid långtidssjukskrivning. Gränshindret är löst.
Långtidssjukskriven arbetspendlare var tidigare tvungen att genomföra sin rehabiliterings i arbetslandet. Ett avtal mellan länderna som reglerar samarbetet har saknats men finns nu sedan ett antal år tillbaka. Dessutom så har även försäkringsfrågan för en svenskboende med ersättning från Norge lösts.
6 Olika pensionsåldrar i Sverige och Norge Gränshindret är löst.
Pensionåldern i Norge är 67 år och i Sverige 65 år. I den nya norska pensionsreformen ges större möjlighet till att ta ut förttida uttag av ålderspension.
7 Bristen på information Gränshindret är löst.
Genom ett unikt samarbete mellan 22 st myndigheter och organisationer samt ett nätverk av experter från dessa kan personer, företag och organisationer från Norge och Sverige få generell och samordnad information av Grensetjänsten.
8 Permitterad tid ej a-kassegrundande Boende i Sverige och som varit permitterade från norsk arbetsgivare kan ej tillgodoräkna sig permitterad tid som grundande för svensk arbetslöshetsersättning. Hindret löstes tidigare men sedan 2012 har det åter blivit ett gränshinder eftersom permitterad tid inte längre redovisas som arbetat tid på blankett U1.
9 A-kassetillhörighet för norskboende vid arbete i Sverige Gränshindret är löst.
Den som blir arbetslös efter arbete i Sverige som norskboende behöver ej ha varit medlem i en svensk arbetslöshetskassa för att kunna överföra arbetsperioder via U1 för prövning av norsk ersättning.
10 Retraktiv överföring av skatt till boendelandet Gränshindret är löst.
Svenskboende som eller har haft ett anställningsförhållande i Norge och blir långtidssjuk (1 år), kan bli överförd och beskattad i Sverige, retroaktivt. Följden kan bli en oväntad och stor skatteskuld till Sverige. I och med att ändring har skett i nordiska skatteavtalet 2009-01-01 så anses detta gränshinder undanröjt. OBS! Detta hinder anses löst men det finns fortfarande andra problem som uppstått i och med det nya nordiska skatteavtalet. Se gränshinder nr 16.
11 Arbete i boendelandet innan återinträde i svensk A-kassa Gränshindret är löst.
Om en person exempelvis har arbetat i Norge som äkta/oäkta gränsarbetare och därefter får ett kortare arbete i Sverige kan hen beviljas inträde oavsett hur länge arbetet varar. Inträdet beviljas från början av den månaden inträdesansökan inkommer till a-kassan.
12 Olika medicinsk bedömning mellan Sverige och Norge Gränshindret är vilande.
Bedömningen när det gäller medicinskt underlag skiljer sig mycket mellan länderna. Man kan tex bli bedömd arbetsoförmögen i Norge och bedömd att ha restarbetsförmåga i Sverige eller tvärs om.
13 Gränspendlare som blir arbetslös under sjukperiod får ej ersättning Gränshindret är löst.
Gränspendlare som blir arbetslös under sjukperiod (sjukskriven) och blir delvis friskskriven får inte ersättning från a-kassan eller NAV för den procent hen är frisk. Sedan 2013-01-31 gäller följande: En person som blir delvis friskskriven under en sjukskrivningsperiod ska anses tillhöra det lands social- och arbetslöshetsförsäkring där hen betraktas som anställd.
14 Om man har gränsöverskridande aktiviteter, exempelvis gränspendlar, flyttar eller driver företag kommer man i kontakt med en uppsjö av blanketter/ansökningar Gränshindret är löst.
På Grensetjänstens hemsida kan man som gränspendlare hämta hem en del av de formulär som hen är i behov av. För de blanketter som inte finns på hemsidan kan man höra av sig till Grensetjänsten för att få information.
15 Personer som har arbetat i Norge och återvänder till Sverige får inte ha något «glapp» i socialförsäkringen Gränshindret är löst.
Efter avslutat arbete inom EU/EES måste arbetstagaren se till att inte få något «glapp» mellan socialförsäkringssystemen i arbetslandet och Sverige. Det finns en Kammarrättsdom som innebär att Försäkringskassan i stort sett kommer att följa a-kassans regler för återinträde.
16 Rutiner vid skatteinbetalning för gränsgångare samt det nya nordiska skatteavtalet En gränsgångare ska själv sköta sina skatteinbetalningar på lämnade uppgifter till Skatteverket. Vid en ojämn inkomst blir det synnerligen komplicerat att veta hur mycket skatt man ska betala in. Med den nya nordiska skatteavtalet (1 jan 2009) kommer många gränsarbetare (inte enbart gränsgångare) att få deklarera i två länder. Detta berör alla som får någon ersättnig från socialförsäkringen. Mer byråkrati, nytt skattekort ska sökas, preliminär självdeklaration mm. Sedan 2012 har detta problem varit ett prioriterat gränshinder i Norden via Gränshinderforum och numera Gränshinderrådet.
17 Långa handläggningstider vid utbetalning av sjukpenning, foreldrepenger etc från NAV Internasjonalt i Oslo Problemet anses som ett gränshinder då det är markant skillnad på handläggningstider för den som är utlands bosatt gentemot den som bor i Norge.
18 Beräkning av sjukersättning efter arbete i ett annat EU/EES-land Frågan är under utredning av annan nordisk aktör.
Detta gränshinder berör enbart svenska regler. Det kan inte vara lagstiftarens avsikt att berörda personer kan drabbas på felaktigt sätt.
19 Arbetslöshetserättning i Sverige efter AAP-period (Arbeids- og avklaringspenger) i Norge Detta hinder har varit på agendan sedan april 2005. Problemet är att AAP-perioden ej kommer med som socialförsäkrad tid på blankett U1. Lösningsförslag har lämnats både till svenska och norska myndigheter och departement.
20 Skyddsregeln vid beräkning av arbetslöshetsersättning gäller ej efter utlandsarbete. Gränshindret är löst.
Regelverket hade ingen skyddsregel för prövning av rätten till ny arbetslöshetsersättning för en person efter arbete inom EU/EES och som återvände till Sverige efter avslutat arbete. En Kammarrättsdom som vann laga kraft juni 2010 gör att gränshindret nu är löst. Domen gäller §23 AFL.
21 Inträde/medlemskap i svensk arbetslöshetskassa vid 64 års ålder. En arbetssökande gränsarbetare kan med dagens regelverk endast få ett grundbelopp, ej medlemskap. A-kassornas Samorganisation har skickat en skrivelse till Arbetsmarknadsdepartementet för att påvisa hindret. Grensetjänsten har tagit upp frågan med Arbetsmarknadsdepartementet och fått till svar 2011-03 att en översyn ska ske. Hindret finns med i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen 2011-11. Frågan finns även med i Nordiska ämbetsmannakommitteéns utredning. Grensetjänsten har uppvaktat Arbetsmarknadsdepartementet senast 2015-01 för att få till stånd en lösning.
22 Ansökan om skattekort i Norge. Gränshindret är löst.
Svårigheter för arbetstagare att införskaffa norskt D-nummer vid arbete mot tex. oljeanläggningar. Fr om 2012 har det gjorts förändringar som underlättar för personer med personnummer/D-nummer som ID-kontrollerats. För personer som ej har D-nummer sedan tidigare gäller fr o m 1 februari 2012 att endast vissa skattekontor handlägger detta och detta kan medföra länga resor för att ansöka om skattekort. Gränshindret anses som löst men Grensetjänsten jobbar med en förenkling kring ID-kontrollsfrågan. Exempelvis godkännande av elektroniskt personbevis.
23 Tjänstepension Frågan är under utredning av annan nordisk aktör.
En tjänstepensionsutredning beställd av Nordiska Ministerrådet pågår.
24 Folkbokföring Gränshindret är löst.
Den 10 februari 2012 kom beskedet från norska Finansdepartementet att nya regler införs för pendlare från EU/EES-länder till Norge. Det ställs dock samma krav som intern nationell pendling. Ändring har satts i kraft av Skatteetaten.
25 Handläggningstid hos Försäkringskassan gällande E-101/A1 Gränshindret är löst.
Försäkringskassan har tillsatt resurser så att handläggningstiden har reducerats markant.
26 Dagpenger vid permittering – oäkta gränsarbetare Gränshindret är löst.
Ny tillämpning av regelverk för oäkta gränsarbetare vid permittering i Norge gjorde frågan till ett gränshinder från 1 november 2011. Efter påtryckning från Grensetjänsten återgick NAV 8 december 2011 till att tillämpa regelverket som tidigare.
27 Återkomst till svensk sjukpenninggrundande inkomst för den som är utförsäkrad ur svensk arbetslöshetsförsäkring Gränshindret är löst.
Den person som befann sig i Jobb- och Aktivitetsgarantin hos Arbetsförmedlingen och som började jobba i Norge kunde riskera att mista sin rätt till sjukpenninggrundande inkomst hos Försäkringskassan om arbetet i Norge var kortare än 6 månader (ny ersättningsperiod från arbetslöshetsförsäkringen). Ny tillämpling av reglerna hos Försäkringskassan gör att det räcker att vara omgående vara arbetssökande på Arbetsförmedlingen efter jobbet i Norge eller påbörja en anställning i Sverige.
28 Dubbel arbetslöshetförsäkring Den person som befinner sig i Jobb- och utvecklingsgarantin eller Jobbgarantin för ungdomar hos Arbetsförmedlingen och som börjar jobba i Norge bör stå kvar som medlem i sin svenska a-kassa för att inte riskera att få sin ersättningsnivå hos a-kassan sänkt.
29 «Felaktigt» inträde i svensk arbetslöshetskassa efter arbete i annat EU/EES-land En person som söker medlemskap i en arbetslöshetskassa som inte motsvarar den yrkesgrupp man tillhört under utlandsarbetet kan få avslag på sin medlemsansökan med hänvisning till «rätt» arbetslöshetskassa. Detta får till följd att personens inträdesansökan till «rätt» arbetslöshetskassa inte gäller från datumet vid första ansökan vilket i sin tur medför att denna person riskerar att få lägre arbetslöshetsersättning. Grensetjänsten har tillsammans med Öresundskomiteen diskuterat problemet med Arbetsmarknadsdepartementet. Hindret är även prioriterat av Gränshinderrådet sedan 2014.
30 Utlandsregistrerat fordon vid arbetspendling till och från Norge Problem uppstår när en person är mer tid i Norge än i sitt boendeland under ett år. Andra regler gäller när det är fråga om make/maka samt minderåriga barn boende på samma adress. Grensetjänsten jobbar med ärendet.

Uppdaterad:Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner,
både for bedrifter og privatpersoner med grenseoverskridende aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.