Grensehinderarbeid mellom Norge og Sverige

Det jobbes kontinuerlig med å finne ut av ulike grensehinder. Ulike etater samarbeider om grensehinderarbeid mellom Norge og Sverige.

Det finnes mange ulike samarbeidsavtaler mellom de nordiska landene, avtaler som skal gjøre det enklere for norskboende å f.eks. flytte, jobbe og studere i de nordiske landene. Til tross for alle avtaler, hender det titt og ofte  at personer kommer til kort når det gjelder spørsmål om f.eks.  a-kassen, sosialforsikring og toll.

Vi på Grensetjӓnsten vil forenkle og forbedre byråkratiet for deg med grensoverskridende virksomhet i Sverige og Norge, og jobber kontinuerlig med å finne ut av ulike grensehinder. Disse etatene samarbeider om grensehinderarbeidet mellom Norge og Sverige:

Grenserådet Norge-Sverige

 • En samordnings- og samarbeidsarena for ulike myndigheter og organisasjoner i Sverige og Norge.
 • Kom i gang i 2003 av Grensetjänsten.
 • Møtevirksomhet: To ganger per år.
 • Rådet består av representanter fra Grenstjӓnsten, spesialister og personer som har mandat til å ta saker videre til myndigheter og organisjoner i sine respektive land.
 • Rådet tar opp og diskuterer grensehinder, tilsetter arbeidsgrupper og kommer med forslag til løsninger.
 • Ordstyrere er ordfører i Värmland og fylkesmannen i Hedmark annenhver gang.

 Förenklingsgruppen Norge-Sverige

 • En gruppe som er tilsatt av Grenserådet for å arbeide med forenklinger mellom landene, (det som ikke anses som grensehinder), for eks. forenklinger av blanketter.
 • I gruppen sitter representanter fra Grensetjänsten og personer som arbeider operativt og kundeorientert i ulike myndigheter.
 • Gruppen møtes to-tre ganger per år.

Beredningssekretariatet

 • En gruppe som rent fysisk er på plass på Grensetjänsten og forbereder gresehindere og jobber med forenklinger.  Utnevner arbeidsgrupper som tar tak i saker som oppstår mellom Grenserådet og Förenklingsgruppen.

Gränshinderrådet

 • Utpekt av de nordiske statsministerne for å arbeide i fellesskap med grensehinder i Norden. Sekretariatet for Gränshinderrådet sitter ved Nordiska Ministerrådet i København.
 • Møteaktivitet: Fire ganger per år.
 • De fleste representanter har formøter med sine respektive informasjonstjenester i sitt land. Den svenske representanten har formøter med Grensetjänsten Norge-Sverige, Nordkalottens Gränstjänst, Hallå Norden i Stockholm og Öresunddirekt, for å få input på grensehinder og hvilke som skal prioriteres.
 • Sveriges representant heter Annika Hahn-Englund, ambassadør for nordisk samarbeide i
 • Norges representant heter Svein Ludvigsen, tidigere fylkesmann i Tromsø og tidigere minister i den norske regeringen.

Nordiska Ministerrådets gränshindersekretariat

 • Samordner grensehinderarbeidet i Norden.
 • Er ansvarlig for grensehinderdatabasen der nordiske grensehindere rapporteres inn.
 • Kaller sammen og har felles grensehindertreff med alle informasjonstjenester og kommittéer i Norden.
 • Treffes rundt to-tre ganger per år.


Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner,
både for bedrifter og privatpersoner med grenseoverskridende aktiviteter.

 • Arbetsförmedlingen
 • Skatteverket
 • Försäkringskassan
 • nav
 • Nordiska ministerrådet
 • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.