Norske arbeidsgivere uten fast driftssted i Sverige, med utsendte norskboende personale som skal utføre arbeid i Sverige

Hvor skal skatten til de ansatte betales? Dersom deres norske firma vil ta oppdrag i Sverige på et sted som ikke regnes som fast driftssted gjelder følgende for sosiale avgifter (sosialforsikring) og beskatning (inntektsskatt).

Sosiale avgifter

Sosiale avgifter betales via arbeidsgiveravgiften. En ansatt kan bare være sosialforsikret i et land om gangen og det er NAV i Norge og Försäkringskassan i Sverige som avgjør tilhørighet i hvert enkelt tilfelle. Normalt sett kan en person tilhøre hjemlandets sosialforsikring i 24 måneder under utsending.Ta kontakt med NAV for norskboende om dette.

Skatt (inntektsskatt)

Skatt på inntekt skal normalt sett betales i det land hvor arbeidet utføres. Men for virksomheter som ikke har fast driftssted i det andre landet finnes det mulighet for de ansatteå betale skatt til hjemlandet, under en begrenset periode. Se nedenfor. Dette reguleres mellom de nordiske landene i den nordiske skatteavtalen.
Link: Nordisk trekkavtale (Skattetaten.no) 


Arbeid og opphold kortere enn 6 måneder (183 dager)

Sosiale avgifter: Arbeidsgiveravgift skal ikke betales i Sverige. Den ansatte skal ha et sertifikat om aktuell lovgivning (A1) som viser at han tilhører Norges sosialforsikring under utsendingstiden.

Beskattning: Skatt skal ikke betales i Sverige. (Observera att de 183 dagarna följer den anställde oavsett arbetsgivare. 183 vistelsedagar inkl resdagar.)  Laste ned blankett NT1 (Erklæring om at det blir trukket forskudd på skatt i Norge ved arbeid for norsk arbeidsgiver i et annet nordisk land.)


Arbeid og opphold mellom 6 måneder og to år i Sverige

Sosiale avgifter: Arbeidsgiveravgifter skal ikke betales i Sverige. Den ansatte skal ha en bekreftelse som etter gjeldende lovgivning viser at han tilhører Norges sosialforsikring under utsendingstiden. Gå til søknad om A1

Beskatning: Den ansatte skal vanligvis betale SA-skatt (ikke allmenn trygdeavgift) og skattes som «ubegrenset skatteplikt» i Sverige.


Arbeid og opphold lengre enn to år

Sosiale avgifter: Arbeidsgiveravgifter utenom allmenn lønnsutgifter skal betales i Sverige dersom  ikke bevis etter gjeldende lovgivning finnes. Den utenlandske arbeidsgiveren skal registreres som arbeidsgiver. Detta foregår på Utlandsenheten. Arbeidsgiveren og den ansatte kan inngå avtale om at den ansatte selv skal betale sosiale avgifter (inklusive allmenn lønnsavgift) i form av egenavgifter.

NAV avgjør den ansattes sosialforsikringstilhørighet. Kontakt NAV om folketrygd i forbindelse med arbeid i Sverige.

Beskatning: Den ansatte skal betale SA-skatt og skattes som «ubegrenset skatteplikt» i Sverige.


 Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner,
både for bedrifter og privatpersoner med grenseoverskridende aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.