Spesifikk regler i byggebransjen

Alla byggarbetsplatser ska anmälas till Skatteverket före byggstart och alla som är verksamma på en byggarbetsplats ska registrera sin närvaro i en elektronisk personalliggare som byggherren tillhandahåller.

För att motverka förekomsten av svartarbete och främja en sundare konkurrens inom byggbranschen i Sverige gäller från 1 januari 2016 lagkrav på elektroniska personalliggare i byggbranschen.  Elektronisk personalliggare ska finnas på alla byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs.

Den nya lagen innebär bland annat att samtliga personer verksamma på en byggarbetsplats ska registrera sin närvaro. Det är byggherren som ansvarar för att personalliggare finns på byggarbetsplatsen.

Regeln gäller inte om en privatperson bygger för privat bruk eller om den sammanlagda arbets- och materialkostnaden för byggverksamheten på en viss byggarbetsplats beräknas bli högst fyra prisbasbelopp (för närvarande cirka 180 000 kr) exklusive moms.

Byggherren ska:

Byggherre är du som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Till exempel enskilda näringsidkare och aktiebolag liksom andra former av juridiska personer, statliga verk, kommuner och landsting kan vara byggherrar. Se definition på Skatteverkets hemsida.

Skatteverket är granskande myndighet och får genomföra oannonserade kontrollbesök på byggarbetsplatserna.

Titta på Skatteverkets seminarie om personalliggare i ByggbranschenSammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner,
både for bedrifter og privatpersoner med grenseoverskridende aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.